Bouslam Abaid
Program Year:
2022-2023
Cohort Leader
Sarah Elgammal
Host School(s):
Program Year:
2021-2022
Cohort Leader
Wessam Abdelnaby
Program Year:
2019-2020
Cohort Leader
Mohammed Etify
Program Year:
2018-2019
Cohort Leader
Anas El Nahriry
Program Year:
2017-2018
Cohort Leader
Yahya Ismael
Host School(s):
Program Year:
2016-2017
Cohort Leader
Ezzat Sabry Salah Hassan
Host School(s):
Program Year:
2015-2016
Cohort Leader
Mohamed Salaheldin Abdou Abdelrahim Abouraya
Program Year:
2014-2015
Cohort Leader
Eman Bekheet
Program Year:
2013-2014
Cohort Leader
Abdelrahman Ibrahim
Program Year:
2012-2013
Cohort Leader
Mohamed Ali Abdo Mohamed El-Dwiny
Program Year:
2016-2017, 2011-2012
Cohort Leader
Ez Eldin Salem
Program Year:
2010-2011
Cohort Leader
Bishoy Demian
Program Year:
2009-2010
Cohort Leader
Emad Rawy
Program Year:
2008-2009
Cohort Leader