Cheng Hsian-Lan
Home Country: Taiwan
Program Year: 2022-2023
Huang Hsin-Yi
Home Country: Taiwan
Program Year: 2022-2023
Chang Jen-Yin
Home Country: Taiwan
Host School(s): OB Gates Elementary
Program Year: 2022-2023
Lin Pin-Shiu
Home Country: Taiwan
Program Year: 2022-2023
Lin Wan-Lin
Home Country: Taiwan
Host School(s): Butler Academy
Program Year: 2022-2023
Shen Wei
Home Country: Taiwan
Host School(s): Tommy's Road Elementary
Program Year: 2022-2023
Chang Ying-Yi
Home Country: Taiwan
Host School(s): Haven Elementary
Program Year: 2022-2023
Tsai Yueh-Wen
Home Country: Taiwan
Program Year: 2022-2023