Shuang Wen School

Shuang Wen School previously hosted Lijian Yang from Tianjin, China and Gao Yonghong from Changchun, China.

School Year: 
2007-2008
2006-2007
Location: 
327 Cherry Street
Manhattan, NY 10002