Inglemoor High School

Inglemoor High School previously hosted Huang Lijun from Gan Zhou, China.

School Year: 
2019-2020
Location: 
15500 Simonds Road NE
Kenmore, WA 98028