Fine Arts Interdisciplinary Resource (FAIR) Downtown

FAIR School Downtown previously hosted Hu Baojie from Ji Yuan, China and Wang Xiaopei from Zhengzhou, China.

School Year: 
2011-2012
2012-2013
Location: 
10 South 10th St.
Minneapolis, MN 55403