Diamond Canyon School

Diamond Canyon School previously hosted Liu Xuemei from Changchun, China and Tu Yijun from Hangzhou, China.

School Year: 
2009-2010
2010-2011
Location: 
40004 N Liberty Bell Way
Anthem, AZ